Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Social Work (bachelor deeltijd)

Algemeen

Wil jij mensen ondersteunen die worden belemmerd in hun sociale en maatschappelijke ontwikkeling en functioneren? Dan is deze opleiding iets voor jou! Je leert hoe je mensen kunt ondersteunen bij het aanpakken van hun vragen en het verbeteren van de omstandigheden waarin ze verkeren.

Na het volgen van de opleiding

 • heb je een brede theoretische basis gelegd en verdiepende kennis opgedaan;
 • kun je cliënten ondersteunen bij het leren omgaan met en zoeken naar antwoorden op hun vragen;
 • kun je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beroep, o.a. door praktijkgericht onderzoek uit te voeren;
 • ben je in staat sociale ondersteuning voor je cliënt te creëren en hem zijn eigen regie terug te laten nemen;
 • kun je agogische methodieken ontwerpen en inzetten;
 • kun je interdisciplinair werken in het sociale domein;
 • ben je een reflectieve en kritische professional.

Uitgebreid

De bacheloropleiding Social Work in deeltijd wordt in modulaire vorm aangeboden. Een module is een op zichzelf staand onderdeel van een halfjaar binnen de opleiding en omvat een afgebakend onderwerp of thema.

Tijdens de opleiding volg je in principe acht modulen, waaronder twee stagemodulen. Heb je een voor de opleiding relevante werkplek, dan bestaat er de mogelijkheid om de twee stagemodulen geïntegreerd in vier modulen af te ronden. Bij optimale voortgang kan de bachelor dan in drie jaar behaald worden.

Elke module kent verschillende vormen van toetsing. Er zijn voortgangstoetsen in de vorm van opdrachten, zoals proeven van bekwaamheid, presentaties en (reflectie)verslagen. Een deel van de opdrachten heeft betrekking op je eigen stage- of werkomgeving. Op deze voortgangstoetsen, die je verzamelt in een portfolio, ontvang je feedback. Tot slot sluit je elke module af met een criteriumgericht interview.

Er is speciale aandacht voor de persoonlijke studie- en loopbaanontwikkeling. In kleine groepen werk je aan studievaardigheden en jouw persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast wordt je individueel begeleid door een studiecoach. Dat betekent dat je goed wordt ondersteund, zowel door docent-coaches als door het studieteam waarin je met medestudenten elkaar op weg helpt, zodat de studievoortgang optimaal is.

Studieopbouw

De bacheloropleiding Social Work in deeltijd duurt in principe vier jaar. Het eerste jaar is de propedeutische fase. Deze bestaat uit twee modulen: De Professionele Relatie en De Inclusieve Samenleving. Iedere module duurt ongeveer 20 weken. Na het afronden van het eerste jaar stroom je door naar de hoofdfase. Deze bestaat uit zes modulen:

 

 • Werken met systemen en groepen
 • Profielen; je kiest één van de volgende profielen: Welzijn & Samenleving, Jeugd of Zorg
 • Leerwerkomgeving A (stage)
 • Leerwerkomgeving B (stage)
 • Vrije-keuzeruimte
 • Eindopdracht

Hanze Elektronische Leeromgeving

Tijdens je studie maak je gebruik van de Hanze Elektronische Leeromgeving (HELO). Via de HELO kun je communiceren met de opleiding, docenten en medestudenten. Je levert uitwerkingen van opdrachten digitaal aan en je kunt studiemateriaal direct downloaden en gebruiken. Voor de HELO heb je een pc of laptop met toegang tot het internet nodig.

Praktisch

Instroomniveau

Om tot de opleiding te worden toegelaten moet je beschikken over een vwo- of havodiploma of een mbo-diploma (niveau 4). Indien je niet voldoet aan de vooropleidingseisen en je bent 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan een 21+ toelatingsassessment.

Klik hier voor meer informatie over het 21+ toelatingsassessment.

 

Overige data

De opleiding start jaarlijks in september en februari. Om tijdig te kunnen deelnemen aan de verplichte Studiekeuzecheck (SKC), dien je je vóór respectievelijk 15 juni en 15 december aan te melden voor de opleiding via www.studielink.nl. Kijk voor meer informatie over de SKC onderaan deze pagina.

Tijden

Elke dinsdag is een lesdag van 9.30 tot 16.00 uur. Na drie lesdagen volgt er telkens een roostervrije week. Studenten komen dus drie keer in de vier weken naar de opleiding. Naast de contacturen besteden studenten minimaal 12 uur per week aan zelfstudie.

Duur

De duur van de opleiding is vier jaar. Voor dat je begint met de opleiding heb je een gesprek met de instroom coördinator om te kijken of je in aanmerking komt voor een versnelde route (en dus voor vrijstellingen). Op basis daarvan wordt het studieplan opgesteld.

Je kunt een vrijstelling(en) krijgen op grond van een eerder afgeronde, aanverwante opleiding. Voordat je begint met de opleiding, bekijken we gezamenlijk je situatie. De instroomcoördinator maakt vervolgens een studieplan en dat wordt aan de examencommissie voorgelegd.

 

Vrijstelling-  Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

Ben je al een aantal jaren werkzaam in de functie van ervaringsdeskundige en denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling van een deel van het onderwijs van de Bachelor Social Work deeltijd?

Voor deze manier van instromen in de opleiding heeft de Bachelor Social Work deeltijd een samenwerkingsrelatie met Bureau Sterk. Via hen kun je onderzoeken of een dergelijk traject kans van slagen zou kunnen hebben. Je krijgt vervolgens begeleiding bij het maken van een portfolio op basis waarvan een assessment gehouden gaat worden. Dat assessment wordt gedaan met een assessor van Bureau Sterk en een assessor van de opleiding Bachelor Social Work deeltijd.

Lengte en kosten van een assessment

Een assessment duurt gemiddeld vier maanden. Dat betekent dat professionals die volgend jaar een deeltijdopleiding willen volgen, nog tot dit voorjaar hebben om zich aan te melden als ze het assessment voor de start van de opleiding willen doen. De kosten van het assessment hangen af van de gekozen route. Voor meer informatie over het traject,  vrijstellingsmogelijkheden voor de Bachelor Social Work deeltijd en Bureau STERK, kijk op de website van Bureau STERK.

Tijdsinvestering

Naast de contacturen besteed je minimaal 12 uur per week aan zelfstudie.

Kosten

Kijk hier voor de actuele hoogte van de collegegelden.
Voor de aanschaf van boeken betaal je ca. € 500,- euro per studiejaar.

Contactpersonen

De bacheloropleiding Social Work in deeltijd wordt verzorgd door de Academie voor Sociale Studies. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen: (050) 595 33 34, socialworkdeeltijd@org.hanze.nl

 

Bijzonderheden

De studiekeuzecheck (SKC)
De SKC is bedoeld om te inventariseren of jij en de opleiding bij elkaar passen. Na je aanmelding voor de opleiding, ontvangt je van ons een uitnodiging voor een SKC-gesprek of -bijeenkomst. Onderwerpen die daarin aan bod komen zijn o.a. motivatie, studievaardigheden, werk(ervaring), wederzijdse verwachtingen en de route die je bij ons gaat volgen. Deelname aan de SKC is verplicht en is daarmee een instroomeis.
Na de SKC krijgt je van ons een studieadvies. Dit advies is niet bindend; uiteindelijk bepaal je zelf of je met de opleiding start.

Verwante opleidingen

Associate degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn: Wil jij je herstelervaring inzetten? Werk je al (betaald of onbetaald) als ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke zorg of het welzijnswerk? De Ad EZW is een tweejarige deeltijdopleiding voor studenten met cliëntervaring waarbij sprake is geweest van ontwrichting en herstel. deze Ad leid op tot competente ervaringswerkers die denken en werken vanuit herstel en empowerment centraal stellen. Vanuit die basis kiest de ervaringswerker voor een bondgenootschap met de gebruiker van zorg. De ervaringswerker ontwikkelt een kritische, reflectieve houding ten opzichte van zichzelf, het beroep, het zorgsysteem en de maatschappij.

Associate degree Sociaal Werk in de Zorg: De sector Zorg & Welzijn is in beweging. Dat vraagt om andere vaardigheden van jou als professional. Denk aan multidisciplinair samenwerken, preventief werken en technologische skills. De tweejarige praktijkgerichte hbo-opleiding 'Sociaal Werk in de Zorg' faciliteert je hierin. 

Associate degree Participatie & Buurtontwikkeling: Deze nieuwe tweejarige deeltijdopleiding wordt momenteel ontwikkeld door de Academie voor Sociale Studies in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool. De opleiding gaat van start in september 2022. Met deze opleiding ontwikkel jij je tot een buurtontwikkelaar. Als buurtontwikkelaar weet je wat er speelt in de leefwereld van de burger in de betreffende wijk, buurt of dorp. Je leert om een netwerk op te zetten en te onderhouden. Als nieuwe professional ben je een verbinder en bruggenbouwer tussen bewoners onderling, tussen bewoners en organisaties en tussen professionals onderling.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top