Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (Ad EZW)

Algemeen

Wil jij je herstelervaring inzetten? Werk je al (betaald of onbetaald) als ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke zorg of het welzijnswerk. Of heb je zelf te maken (gehad) met verslaving of met een ziekte zoals kanker? Wil jij je kennis vergroten en vaardigheden ontwikkelen? Dan is deze Associate degree iets voor jou!

De Ad EZW is een tweejarige deeltijdopleiding voor studenten met cliëntervaring waarbij sprake is geweest van ontwrichting en herstel.

Wij leiden op tot competente ervaringswerkers die denken en werken vanuit herstel en empowerment centraal stellen. Vanuit die basis kiest de ervaringswerker voor een bondgenootschap met de gebruiker van zorg. De ervaringswerker ontwikkelt een kritische, reflectieve houding ten opzichte van zichzelf, het beroep, het zorgsysteem en de maatschappij.

‘Herstellen is een persoonlijk, uniek proces waarin iemand de draad weer probeert op te pakken en zijn leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven’ (Anthony, 1993, Deegan, 1995).

 

In samenwerking met het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) wordt vanaf september 2024 de mogelijkheid geboden aan mensen die de impact van kanker hebben ervaren, zich op te laten leiden tot ervaringsdeskundig professional. 

Voor 50 studenten met een oncologische ervaring betaalt KWF, mede dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij, het collegegeld. 

Klik hier voor meer informatie.


Uitgebreid

Wat is een Associate Degree?
Een Associate Degree (Ad) is een deeltijd-hbo-opleiding (niveau 5), waarmee je in twee jaar een wettelijk erkend diploma behaalt. Na afronding is het mogelijk om door te stromen naar de bachelor Social Work (deeltijd) van de Hanzehogeschool Groningen.

Wat wordt bedoeld met ervaringsdeskundigheid?
Je onderscheidt je van andere hulpverleners doordat je ervaringskennis hebt van de methoden die het herstelproces van cliënten ondersteunen en je zelf een voorbeeld bent van hoop en empowerment. Kenmerkend is dat de ondersteuning in dienst staat van het herstelproces van de cliënt. Herstellen gaat over het hervinden van eigen kracht, oftewel empowerment. De ondersteuning is gericht op methodisch zelfhulp en eigen regie en draagt bij aan preventie van ziekte, (zelf)stigma en zorgafhankelijkheid.

‘Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel.’

Wat ga je doen?
Ervaringsdeskundigheid wordt breed ingezet binnen zorg en welzijn. Zowel in de primaire hulpverlening als op beleidsniveau en in ondersteunende domeinen, zoals opleidingen en trainingen. De meeste ervaringsdeskundigen zijn werkzaam in de ambulante en klinische GGz. Hieronder vallen: psychiatrische zorg, forensische zorg, OGGz, verslavingszorg en psychogeriatrie. De ervaringsdeskundige kan ook werkzaam zijn in wijkteams, de jeugdzorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast zijn steeds meer ervaringsdeskundigen in dienst bij gemeentelijke instanties in het kader van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), in wijkteams en re-integratiecentra.

De taken die ervaringsdeskundigen in de praktijk vervullen zijn onder andere: ondersteunen bij herstelactiviteiten en coachen van herstelprocessen van individuen en groepen, adviseren en voorlichten bij het inrichten van herstelondersteunende zorg, ontwikkelen van antistigma activiteiten, milieurehabilitatie, kwartiermaken en het adviseren bij visievorming en beleid vanuit ervaringsdeskundigheid.

Inhoud en leerwerkomgeving

De Ad EZW wordt in deeltijd aangeboden op de dinsdag en woensdag en duurt twee jaar. Naast een vaste dag in de week op de opleiding waarop je werkt aan opdrachten, colleges volgt en vaardigheden traint moet je minimaal 16 uur (betaald of onbetaald) als ervaringswerker in opleiding werken in het werkveld. Deze leerwerkomgeving (LWO) is onderdeel van het studieprogramma.
Het leerproces van de student in de LWO staat direct in verbinding met het onderwijsaanbod van de opleiding. In de opleiding wordt geleerd hoe de kennis en vaardigheden geïntegreerd kunnen worden in de beroepspraktijk en omgekeerd. Op deze wijze wordt er voortdurend gewerkt aan de kerntaken en leerresultaten van de ervaringsdeskundige. Het verschil tussen het eerste en het tweede jaar heeft voornamelijk te maken met de complexiteit van de taken en een grotere verantwoordelijkheid. Gedurende de twee studiejaren is er veel aandacht voor het leren en werken vanuit de beroepspraktijk en in een leergemeenschap op de opleiding.In dit inspiratieboekje kun je lezen wat ervaringsdeskundigen doen.  

Werkplekcriteria

Je bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van een Leerwerkomgeving (LWO) waar je minimaal 16 uur per week werkzaam bent als ervaringswerker in opleiding. Deze LWO wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de opleiding middels een werkplekscan. Zonder goedgekeurde LWO is het niet mogelijk de opleiding te volgen. Mocht een werkplek niet geheel aan de eisen voldoen, dan zal er contact worden opgenomen door een vertegenwoordiger van de opleiding. De LWO is verantwoordelijk voor het aanstellen en contracteren van de ervaringsdeskundige in opleiding.

Welke voorwaarden gelden voor je leerwerkomgeving?:

 • Je bent werkzaam in de functie van ervaringswerker binnen een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke zorg of het welzijnswerk (bijvoorbeeld in sociale wijkteams)
 • Je werkt in de functie van ervaringswerker waarbij een beroep wordt gedaan op de inzet van eigen ervaring vanuit het cliëntperspectief
 • De praktijkorganisatie voorziet in een regelmatige begeleiding door een praktijkbegeleider met een hbo-opleiding. De praktijkbegeleider en het team waarin je werkzaam bent, hebben kennis van en affiniteit met de herstelgedachte en/of ervaringsdeskundigheid en er is een afgestudeerde ervaringsdeskundige (intern of extern) betrokken bij het leerproces
 • De organisatie is bereid medewerking te verlenen aan de uitvoering van opdrachten en beroepsproducten die vanuit de opleiding in de praktijk uitgevoerd dienen te worden. Dit betekent dat de ervaringsdeskundige in opleiding de mogelijkheid geboden wordt individueel contact te hebben met cliënten en te functioneren binnen een team

Heb je nog geen werkplek, maar wil je die wel gaan zoeken en heb je daarover vragen, neem dan contact op met het secretariaat van de opleiding of één van de beide coördinatoren.

Opbouw

De studie bestaat uit 4 modules. In het eerste jaar (module 1 en 2) ligt het accent op basiskennis over ervaringsdeskundigheid, de bijbehorende vaardigheden en attitude van een ervaringsdeskundige en het contact met de individuele cliënt en groepen cliënten. Thema’s die aan de orde komen, zijn onder andere: persoonlijke identiteit, het beroep van de ervaringsdeskundige, ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, herstelondersteunend werken, het eigen verhaal en collectieve ervaringskennis, delen van het eigen verhaal, de dynamiek in de groep, zelfhulpgroepen en trauma. Vaardigheden die aan bod komen in de skillslessen zijn gespreksvaardigheden, conflicthantering  en het begeleiden van groepen. Er wordt gewerkt in verschillende groepen. Je werkt samen en deelt eigen ervaringen om je collectieve ervaringskennis te vergroten en professioneel in te zetten in de praktijk. Je wordt begeleid door een vast team van docenten tijdens de opleiding.


Het tweede studiejaar (module 3 en 4) verdiep je je verder in thema's zoals: inclusie en participatie, stigma, systemisch kijken, professionele communicatie en onderzoek, ethische dilemma's en meerzijdige partijdigheid. Vaardigheden die aan bod komen in de skillslessen zijn coachen, photovoice en het voeren van gesprekken gericht op verandermanagement. Module 4 staat in het teken van de innovatieve eindopdracht, het volgen van een keuzeprogramma en het afstuderen.

Curriculum

Het curriculum overzicht van 2023-2024 vind je hier.

Hanze Elektronische Leeromgeving blackboard

In de digitale leeromgeving van de opleiding vind je alle informatie over het onderwijs en communiceer je met de opleiding, de docenten en medestudenten. Je levert uitwerkingen van opdrachten digitaal aan en je kunt studiemateriaal direct downloaden en gebruiken. Om de studie te volgen heb je een laptop met toegang tot het internet nodig.

Inschrijven en studiekeuzecheck

Inschrijven voor de Ad EZW kan via www.studielink.nl, het liefst voor 1 mei. Indien dat niet lukt is de uiterste mogelijkheid voor aanmelding 14 augustus. Na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een studiekeuzecheckgesprek, mits je ook voldoet aan de overige instroomeisen.


De studiekeuzecheck is bedoeld om te inventariseren of jij en de opleiding bij elkaar passen. Je gaat in gesprek met iemand van de opleiding en een ervaringsdeskundige. Op basis van het gesprek krijg je een advies over het wel/niet starten met de opleiding. Onderwerpen die tijdens dit gesprek onder andere aan bod komen:

 • Motivatie voor de opleiding? Waarom wil je graag deelnemen?
 • Clientervaringen: op basis van welke ervaringen wil je deelnemen aan de opleiding en ben je toelaatbaar?
 • Haalbaarheid van de opleiding: heb je tijd en ruimte voor het volgen hiervan, hoe staat je directe omgeving hier tegenover en wat denk je nodig te hebben?
 • Ben je in staat om naar je eigen herstel te kijken en er op te reflecteren en wat doe je er al mee?
 • Studievaardigheden: hoe leer je, kun je je voldoende concentreren en wat zijn je valkuilen? Hoe goed ben je digitaal en in je schrijfvaardigheid?
 • Voorbereiding: hoe heb je je georiënteerd op de opleiding en het vak van ervaringsdeskundige? Wat verwacht je van de inhoud van de opleiding?
 • Ambitie: welke rol ziet je jezelf vervullen als ervaringsdeskundige?

Vrijstelling-  Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

EVC-traject Bureau Sterk

Ben je al een aantal jaren werkzaam in de functie van ervaringsdeskundige en denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling van een deel van het onderwijs van de Ad-EZW?

Voor deze manier van instromen in de opleiding heeft de Ad-EZW een samenwerkingsrelatie met Bureau Sterk. Via hen kun je onderzoeken of een dergelijk traject kans van slagen zou kunnen hebben. Je krijgt vervolgens begeleiding bij het maken van een portfolio op basis waarvan een assessment gehouden gaat worden. Dat assessment wordt gedaan met een assessor van Bureau Sterk en een assessor van de opleiding Ad-EZW.

Lengte en kosten van een assessment

Een assessment duurt gemiddeld vier maanden. Dat betekent dat professionals die volgend jaar een deeltijdopleiding willen volgen, nog tot dit voorjaar hebben om zich aan te melden als ze het assessment voor de start van de opleiding willen doen. De kosten van het assessment hangen af van de gekozen route. Voor meer informatie over het traject,  vrijstellingsmogelijkheden voor de Ad-EZW en Bureau Sterk, ga naar de website van bureau STERK of  klik hier.

 

Praktisch

Doelgroep

Deze Associate degree is bedoeld voor mensen die ervaring hebben met ernstige ontwrichting en die zelf ervaring hebben als (ex)gebruiker van de zorg van de GGZ, verslavingszorg, maatschappelijke zorg of oncologie.

Instroomniveau

Om tot de opleiding te worden toegelaten moet je beschikken over een vwo- of havodiploma of een mbo-diploma (niveau 4). Mensen van 21 jaar en ouder, die niet voldoen aan de juiste vooropleidingseisen, kunnen deelnemen aan een toelatingsassessment 21+.

Klik hier voor meer informatie over het 21+ toelatingsassessment.

Overige data

De opleiding start eenmaal per jaar in de eerste week van september.

Tijden

8 contacturen per week.
De lesdagen zijn de volgende:
Jaar 1 – woensdag
Jaar 2 – dinsdag
De lessen vinden overdag plaats.

Duur

2 jaar

Tijdsinvestering

Naast de minimaal 16 uur en de 8 contacturen besteed je gemiddeld tussen de 12 en 20 uur aan thuisstudie.

Kosten

Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Kijk voor actuele informatie en voor het berekenen van de hoogte van het collegegeld voor jouw persoonlijke situatie op hanze.nl/collegegeld.

Het boekengeld bedraagt ca. € 500,- voor de gehele studie.
Je kunt de boeken o.a. bestellen via Hanzestudybook.

Locatie

Academie voor Sociale Studies, Marie KamphuisBorg (gebouw T), Zernikeplein 23, Groningen.

Contactpersonen

De Associate degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn wordt verzorgd door de Academie voor Sociale Studies, Hanzehogeschool Groningen.

Voor praktische vragen:
Treesje Luiken
050-595 5510
adezw@org.hanze.nl

Voor specifieke vragen over de opleiding kun je contact opnemen met:

Dorien Fink:
Telefoon: (050) 595 33 67 
E-mail: d.fink@pl.hanze.nl

Of

Henriëtte Klunder:
Telefoon: (050) 595 20 95 
E-mail: h.klunder@pl.hanze.nl

 

Bijzonderheden

Kijk hier voor de veel gestelde vragen.

 

Proefstuderen / meeloopdag
Wil je eerst ervaren hoe het is om de AD EZW te volgen aan de Hanzehogeschool? Meld je dan aan voor een zogenaamde meeloopdag. Er wordt een speciaal programma van een aantal lessen samengesteld om uit te proberen. Daarnaast is er volop ruimte om vragen te stellen aan docenten en studenten. Let op dat je je inschrijft voor de meeloopdag AD EZW. Geen datum te vinden in het aanmeldformulier? Neem dan contact met ons op.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top