Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Bezoek de Online Informatieavond HanzePro op 27 januari 2022

Management in de Zorg (Bachelor: duaal)

Algemeen

U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de Zorg om alle noodzakelijke managementcompetenties te ontwikkelen. De opleiding stelt u in staat om het succes van uzelf en uw medewerkers te organiseren.

Na het volgen van de opleiding:

 • kent u uw persoonlijke kwaliteiten en weet u deze effectief te gebruiken;
 • kunt u een werkomgeving creëren waarin medewerkers hun talenten volop inzetten;
 • draagt u bij aan een gezonde bedrijfsvoering en daarmee aan de kwaliteit waar de klant om vraagt;
 • ziet u kansen en weet u deze op ondernemende wijze te benutten;
 • draagt u bij aan het realiseren van nieuwe bestaansmogelijkheden voor uw organisatie;
 • heeft u een bachelortitel.


Deze opleiding doet mee aan het OCW-experiment leeruitkomsten, gericht op het flexibiliseren van het deeltijdonderwijs. Dit experiment loopt van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2022.

Uitgebreid

De opleiding leidt op tot beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het sociale domein, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke context van deze sectoren. Deze beroepsbeoefenaren hebben een leidende, coördinerende of adviserende rol in het diagnosticeren van problematiek en het genereren en implementeren van oplossingen op organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. Het begrip management wordt in de MiZ opleidingen breed gedefinieerd en hangt nauw samen met leiderschap. Dit leidt tot de volgende visie op management in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening:

Management in de gezondheidszorg en het sociaal domein richt zich op het realiseren van de beste resultaten voor cliënten / patiënten binnen de maatschappelijke context, met als basis een stimulerende werk- en leeromgeving voor professionals en de juiste inzet van mensen en middelen (bedrijfsvoering).

Dit houdt in: het mede vormgeven van het dienstverleningsproces in co-creatie met de cliënten en andere belanghebbenden. Hierbij worden op een ondernemende, creatieve en flexibele manier oplossingen voor vraagstukken in de sector gezocht en verwezenlijkt. Voor de beste resultaten kan de problematiek vanuit verschillende perspectieven en paradigma’s worden benaderd. Management gaat hierbij hand in hand met het ontwikkelen van visie en het tonen van leiderschap aan zichzelf en aan anderen.

Doel

Management in de Zorg is bedoeld voor mensen die een managementfunctie in zorg of welzijn (of aanverwante terreinen) hebben of ambiëren. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en het soort organisatie valt te denken aan de volgende functies: afdelingshoofd, unithoofd, teamleider of locatiehoofd binnen de kinderopvang, een welzijnsinstelling, de jeugdzorg, thuiszorg, psychiatrie, penitentiaire inrichting, apotheek, ouderenzorg, algemene ziekenhuis en de zorg voor lichamelijk en verstandelijk beperkten. Deze opsomming is niet uitputtend! De opleiding is niet alleen bestemd voor lijnfunctionarissen, maar ook voor management- of staffuncties op het gebied van procesmanagement, kwaliteitszorg en projectmanagement.

Inhoud

Voor de eindkwalificaties geldt het landelijk vastgesteld opleidingsprofiel als uitgangspunt. Dit opleidingsprofiel is geactualiseerd en begin 2019 vastgesteld.

Om de dynamiek in de gezondheidszorg en het sociaal domein en de dynamiek in de beroepspraktijken van de MiZ recht te doen, is een dynamisch model ontwikkeld. Dit ‘bollenmodel’ is in co-creatie tot stand gekomen met en gevalideerd door het werkveld. De hoofdthema’s van dit MiZ-model en hun onderlinge samenhang, presenteren de meeste essentiële ingrediënten waar een MiZ-professional mee ‘geladen’ moet worden tijdens de opleiding, om de uitdagingen in de beroepspraktijken succesvol aan te gaan.

De zes hoofdthema’s zijn:

 • Organiseren
 • Ontwikkelen en verbinden
 • Ondernemen
 • Veranderen
 • Leiden van zichzelf en anderen
 • Context/maatschappij

Tevens wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen.

Een studiejaar van de opleiding Management in de Zorg is verdeeld in vier periodes van tien weken. Per module komen een of meer thema’s aan bod.

Niveau en duur

De opleiding Management in de Zorg is een bachelor-opleiding binnen het bachelor-masterstelsel van het hoger onderwijs. Op basis van eerder verworven competenties en vooropleiding kan de studie in ongeveer 3 jaar afgerond worden. Tijdens de intakeprocedure wordt bepaald in welke fase van de opleiding u instroomt. Meer informatie over de intakeprocedure leest u bij praktische informatie op deze pagina.

Tijdens de eerste fase verwerft u de competenties om binnen bestaande beleidskaders een team medewerkers resultaatgericht te kunnen aansturen (operationeel niveau). Deze fase is een afgerond geheel. Als uw functie momenteel niet meer van u vraagt, kunt u de opleiding hierna afronden met een wettelijk diploma: de Associate Degree. U kunt (eventueel later) verder studeren wanneer u een veeleisender functie heeft of ambieert. Wel dient u zich dan specifiek in te schrijven voor de Associate Degree. Kijk voor meer informatie op Management in de Zorg (Associate Degree). In de tweede fase van de opleiding wordt er veel meer naar de omgeving en de toekomst gekeken. Onderzoek, ondernemerschap en verandermanagement komen hierbij aan de orde.

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Uw persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende is de rode draad in uw opleiding. We ondersteunen die ontwikkeling met een kort supervisietraject in het tweede jaar. In het laatste studiejaar kiest u een keuzemodule. Dit zijn bijvoorbeeld internationalisering met een studiereis of onderzoek en slim organiseren (de mogelijkheden worden jaarlijks vastgesteld). Ook besteedt u een groot deel van dit laatste studiejaar aan het afstudeeronderzoek waarbij het onderwerp van belang is voor student en organisatie.

Van en met elkaar leren

Tijdens de opleiding maakt u deel uit van een leergroep, begeleid door een leergroepbegeleider. Uw medestudenten in de leergroep zijn afkomstig uit verschillende sectoren van zorg of welzijn. U leert van én met hen. Ook maakt u deel uit van een kleinere voortgangsgroep van ongeveer zes deelnemers, waarin u elkaars ontwikkeling volgt en situaties uit de werkpraktijk kunt bespreken.

Leren terwijl u werkt

De opleiding Management in de Zorg is een duale opleiding. De helft van uw studiepunten krijgt u voor het leren in de praktijk. Uw werkgever moet u dus in staat stellen uw competenties tijdens het werk te ontwikkelen. Ook zoekt u binnen uw organisatie een praktijkcoach die leermogelijkheden kan creëren, feedback geeft en ontwikkelpunten signaleert.

Om e.e.a. formeel te regelen dient er een tripartiteovereenkomst te worden ingevuld door student, organisatie en opleiding. Deze wordt aan het begin van de opleiding naar de student gemaild.

Hier vindt u meer informatie over de rol van de praktijkcoach.

Toetsing

In het opleidingsprofiel (de acht rollen van een manager) staat beschreven aan welke eisen u moet voldoen. In een portfolio verzamelt u persoonlijke producten waarmee u aantoont dat u een bepaalde rol beheerst.

Bekostigde opleiding

Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen subsidieert de opleiding Management in de Zorg vrijwel geheel. U betaalt alleen collegegeld. Veel organisaties hebben een regeling voor een bijdrage in de studiekosten van medewerkers.

Praktisch

Doelgroep

Middenmanagers in organisaties voor zorg en welzijn of medewerkers die in de toekomst een middenkaderfunctie ambiëren. Niet uitsluitend lijnfuncties, maar ook projectleiders en procesmanagers. De opleiding is uitdrukkelijk toegesneden op mensen die naast hun studie een baan hebben.

Instroomniveau

Diploma van een relevante mbo- (niveau 4) of hbo-opleiding of inservice-opleiding van vergelijkbaar niveau (zoals verpleegkundige A, B of Z, radiodiagnostisch laborant).

Aanvullende toelatingsvoorwaarden
Een werkkring of stageplek van minimaal 50% in de zorg, welzijnssector of een verwant terrein, waarin u leidinggevende taken heeft ten behoeve van een (project)team. Dit team dient minimaal uit 6 leden te bestaan (inclusief uzelf).
Ten minste 2 jaar werkervaring.

U krijgt ondersteuning vanuit uw organisatie in de vorm van een bedrijfscoach.

Zie onderstaande linken voor meer informatie over de intakeprocedure:
Toelichting intakeprocedure
Werkplekscan
Intakeportfolio bachelor

Wanneer u niet de vereiste vooropleiding heeft (een relevante 4-jarige mbo- of hbo-opleiding of inservice-opleiding), maar toch Management in de Zorg wilt volgen, kunt u een toelatingsassessment doen. In dit assessment wordt vastgesteld of u de opleiding met succes zou kunnen volgen. Hier zijn geen kosten aan verbonden

Startdata

september 2022

Tijden

U volgt 4 modules per jaar. Elke module duurt 8 dagen van 9.00 tot 15.30 uur op een vaste dag per week.
Tussen de modules is ruimte om het beroepsproduct uit te werken.

De vaste dagen zijn komend studiejaar als volgt verdeeld:
Jaar 1 (bachelor): Dinsdag
Jaar 2 (bachelor): Woensdag
Jaar 3 (bachelor): Donderdag

Duur

De duur van de opleiding is 4 jaar (240 ECTS).

Op basis van eerder verworven competenties en vooropleiding kan de studie in ongeveer 3 jaar worden afgerond. Tijdens de intakeprocedure kijken we samen met u of u in aanmerking komt voor een versnelde route (en dus voor vrijstellingen).

Tijdsinvestering

De studiebelasting is 1.680 uur (60 EC's) per jaar, waarvan u de helft realiseert door te leren tijdens uw werk. Naast uw werk bent u 15 à 20 uur per week met de studie bezig. Dat is inclusief de 32 lesdagen.

Kosten

Het collegegeld is niet in een eenvoudige tabel weer te geven.
Hier kunt u voor uzelf uitrekenen wat de hoogte van het collegegeld zal zijn.

Bijdrage studiemateriaal, koffie/thee en kopieerkosten: € 300,- per collegejaar.
Verplichte en aanbevolen literatuur: +/- € 300,- per collegejaar.

Financiële regelingen
Hier vindt u regelingen die financieel voordeel kunnen opleveren voor u of uw werkgever. Deze regelingen kunnen het u soms net even iets gemakkelijker maken om uw opleidingswens in vervulling te laten gaan.

Locatie

Groningen, locatie HanzePro

Afronding

Het met goed gevolg doorlopen van de opleiding geeft u recht op de titel bachelor of health administration.

Contactpersonen

Voor vragen kunt u contact opnemen met :
Ron Kersjes, r.w.l.kersjes@pl.hanze.nl, 050 595 7343
Gerda Schreiber, g.schreiber@pl.hanze.nl, 050 595 7311

Omdat een intakeprocedure vooraf gaat aan de toelating graag voor 1 juni aanmelden. 

Bijzonderheden

Management in de Zorg is een bekostigde bacheloropleiding waarvoor collegegeld is verschuldigd. De opleiding valt formeel onder de Academie voor Gezondheidsstudies. In plaats van de algemene voorwaarden van HanzePro is het studentenstatuut van de Hanzehogeschool Groningen van toepassing.


Inschrijven

Inschrijven voor deze opleiding kan via: www.hanze.studielink.nl.

U kunt zich via Studielink uitsluitend aanmelden met een DigiD. Als u nog niet in het bezit bent van een DigiD, kunt u deze aanvragen via DigiD. Vraag de DigiD ruim op tijd aan. Na aanvraag duurt het namelijk ongeveer 5 werkdagen voordat u uw inloggegevens thuisgestuurd krijgt.

Nadat wij uw aanmelding via Studielink bevestigd hebben gekregen, vragen wij u nog nadere informatie om te checken of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet.

Tips voor het invullen van studielink:
Houd uw diploma’s bij de hand.

Voor het invullen van de naam van de hogeschool moet u zoeken bij: Hogescholen en vervolgens Hanzehogeschool Groningen

De opleiding die u moet kiezen is:
Bachelor
Management in de Zorg
Duaal

Mocht u tegen problemen aanlopen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Wanneer u niet de vereiste vooropleiding heeft (een relevante 4-jarige mbo- of hbo-opleiding of inservice-opleiding), maar toch Management in de Zorg wilt volgen, kunt u een toelatingsassessment doen. In dit assessment wordt vastgesteld of u de opleiding met succes zou kunnen volgen. Hiervoor kunt u ook contact opnemen met het secretariaat.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top