Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Management in de Zorg (Associate degree: duaal)

Algemeen

Je hebt ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat je een nieuw vak eigen moet maken. Gun jezelf de opleiding Management in de Zorg om alle noodzakelijke managementcompetenties te ontwikkelen. De opleiding stelt je in staat om het succes van uzelf en uw medewerkers te organiseren.

Er bestaat nu ook de mogelijkheid om de opleiding op Ad niveau af te ronden (Associate degree). Een Associate degree is een hbo-opleiding. Na afronding hiervan kun je direct of na een aantal jaar doorstuderen voor de volledige Bachelor opleiding Management in de Zorg. Voor meer informatie over de Bachelor opleiding kijk op Management in de Zorg (Duaal/Deeltijd).

Deze opleiding mag het predicaat 'topopleiding' voeren, zo blijkt uit de keuzegids 2024!

 

Na het volgen van de opleiding:

  • ken je je jouw persoonlijke en professionele kwaliteiten en kun je deze effectief inzetten;
  • kun je een werkomgeving creëren waarin medewerkers en teams hun talenten volop inzetten;
  • draagt je bij aan een gezonde bedrijfsvoering en daarmee aan de kwaliteit waar de klant om vraagt;
  • heb je een hbo-diploma Associate degree.


Deze opleiding doet mee aan het OCW-experiment leeruitkomsten, gericht op het flexibiliseren van het deeltijdonderwijs. Dit experiment loopt van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2022. Het experiment is verlengd tot dit is verankerd in de wet.

Uitgebreid

De opleiding leidt op tot beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en het sociale domein, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke context van deze sectoren. Deze beroepsbeoefenaren hebben een leidende, coördinerende of adviserende rol in het diagnosticeren van problematiek en het genereren en implementeren van oplossingen op organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. Het begrip management wordt in de MiZ opleidingen breed gedefinieerd en hangt nauw samen met leiderschap. Dit leidt tot de volgende visie op management in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening:

Management in de gezondheidszorg en het sociaal domein richt zich op het realiseren van de beste resultaten voor cliënten / patiënten binnen de maatschappelijke context, met als basis een stimulerende werk- en leeromgeving voor professionals en de juiste inzet van mensen en middelen (bedrijfsvoering).

Dit houdt in het mede vormgeven van het dienstverleningsproces in co-creatie met de cliënten en andere belanghebbenden. Hierbij worden op een ondernemende, creatieve en flexibele manier oplossingen voor vraagstukken in de sector gezocht en verwezenlijkt. Voor de beste resultaten kan de problematiek vanuit verschillende perspectieven en paradigma’s worden benaderd. Management gaat hierbij hand in hand met het ontwikkelen van visie en het tonen van leiderschap aan zichzelf en aan anderen.

Doel

Het Associate degree-programma Management in de Zorg is bedoeld voor mensen die coördinerende taken hebben of operationeel leiding geven aan een team binnen de zorg- of dienstverlening of de ambitie hebben zo’n functie te gaan bekleden. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en het soort organisatie valt te denken aan de volgende functies: zorgcoördinator, regieverpleegkundige of meewerkend teamleider. Dat kan zijn binnen de kinderopvang, een welzijnsinstelling, de jeugdzorg, thuiszorg, psychiatrie, penitentiaire inrichting, apotheek, ouderenzorg, algemeen ziekenhuis en de zorg voor lichamelijk en verstandelijk beperkten.

Inhoud

Voor de eindkwalificaties geldt het landelijk vastgesteld opleidingsprofiel als uitgangspunt. Dit opleidingsprofiel is geactualiseerd en begin 2019 vastgesteld.
Om de dynamiek in de gezondheidszorg en het sociaal domein en de dynamiek in de beroepspraktijken van de MiZ recht te doen, is een dynamisch model ontwikkeld. Dit ‘bollenmodel’ is in co-creatie tot stand gekomen met en gevalideerd door het werkveld. De hoofdthema’s van dit MiZ-model en hun onderlinge samenhang, presenteren de meeste essentiële ingrediënten waar een MiZ-professional mee ‘geladen’ moet worden tijdens de opleiding, om de uitdagingen in de beroepspraktijken succesvol aan te gaan.

De zes hoofdthema's zijn:

  • Organiseren
  • Ontwikkelen en verbinden
  • Ondernemen
  • Veranderen
  • Leiden van zichzelf en anderen
  • Context/maatschappij

Tevens wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen.

Een studiejaar van de opleiding Management in de Zorg is verdeeld in vier modules van tien weken. Per module komen een of meer thema’s aan bod.

Niveau en duur

De opleiding Associate degree Management in de Zorg is een erkende opleiding binnen het hoger onderwijs. Op basis van eerder verworven competenties en vooropleiding kan de studie in 1 jaar en vier maanden afgerond worden. Tijdens de intakeprocedure wordt bepaald in welke fase van de opleiding je instroomt. Meer informatie over de intakeprocedure leest u bij praktische informatie op deze pagina.

Opbouw

Tijdens bovenstaande modules worden de competenties voor operationeel leidinggevende verder ontwikkeld. Leren en reflecteren spelen hierbij een belangrijke rol. Je stelt, in overleg met uw persoonlijke opleidingscoach, een ontwikkelplan op om uw integratieve leerproces vorm te geven.

Tijdens de opleiding maakt je deel uit van een leergroep, begeleid door een leergroepbegeleider. Uw medestudenten in de leergroep zijn afkomstig uit verschillende sectoren van zorg of welzijn. Je leert van én met hen. Ook maak je deel uit van een kleinere voortgangsgroep van ongeveer zes deelnemers, waarin je elkaars ontwikkeling volgt en situaties uit de werkpraktijk kunt bespreken.

Leren en werken 

De opleiding Management in de Zorg is een duale opleiding waarbij je ook leert tijdens uw werk. De helft van uw studiepunten krijg je voor het leren in de praktijk. De werkgever moet je dus in staat stellen uw competenties tijdens het werk te ontwikkelen. Ook zoek je binnen uw organisatie een praktijkcoach die leermogelijkheden kan creëren, feedback geeft en ontwikkelpunten signaleert.
Om e.e.a. formeel te regelen dient er een tripartiteovereenkomst te worden ingevuld door student, organisatie en opleiding. Deze wordt aan het begin van de opleiding naar de student gemaild.
Hier vind je meer informatie over de rol van de praktijkcoach.

Toetsing

In het opleidingsprofiel (de vier rollen van een manager) staat beschreven aan welke eisen je moet voldoen. Iedere module wordt getoetst aan de hand van een integratief beroepsproduct wat veelal direct bruikbaar is in de praktijk.

Bekostigde opleiding

Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen subsidieert de opleiding Management in de Zorg vrijwel geheel. Je betaalt alleen collegegeld. Veel organisaties hebben een regeling voor een bijdrage in de studiekosten van medewerkers.

Praktisch

Doelgroep

Meewerkend leidinggevenden, of coördinerende functies in organisaties voor zorg en welzijn of medewerkers die dit in de toekomst ambiëren. De opleiding is uitdrukkelijk toegesneden op mensen die naast hun studie een baan hebben.

Instroomniveau

Diploma van een relevante mbo- (niveau 4) of hbo-opleiding of inservice-opleiding van vergelijkbaar niveau (zoals verpleegkundige A, B of Z, radiodiagnostisch laborant).

Aanvullende toelatingsvoorwaarden
Een relevante werkplek van minimaal 50% in de zorg, welzijnssector of een verwant terrein, waarin je leidinggevende taken hebt ten behoeve van een (project)team. Dit team dient minimaal uit 6 leden te bestaan (inclusief uzelf).
Ten minste 2 jaar werkervaring.

Je krijgt ondersteuning vanuit uw organisatie in de vorm van een praktijkcoach.

Zie onderstaande linken voor meer informatie over de intakeprocedure:

Toelichting intakeprocedure

Werkplekscan

Wanneer je niet de vereiste vooropleiding heeft (een relevante 4-jarige mbo- of hbo-opleiding of inservice-opleiding), maar toch Management in de Zorg wilt volgen, kun je een toelatingsassessment doen. In dit assessment wordt vastgesteld of je de opleiding met succes zou kunnen volgen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Startdata

03-09-2024

Tijden

Je volgt 4 modules per jaar. Elke module duurt 8 dagen van 9.00 tot 15.30 uur op een vaste dag per week.
Tussen de modules is ruimte om het beroepsproduct uit te werken.

De vaste dagen zijn komend studiejaar als volgt verdeeld:
Jaar 1 (Ad): dinsdag
Jaar 2 (Ad afstuderen): woensdag

Duur

De duur van de opleiding is 2 jaar (120 ECTS).

Op basis van eerder verworven competenties en vooropleiding kan de studie in ongeveer 1 jaar en 4 maanden worden afgerond. Tijdens de intakeprocedure kijken we samen of je in aanmerking komt voor een versnelde route (er kan voor 45 EC gevalideerd worden door middel van een portfolio).

Tijdsinvestering

In de duale opleiding leert je onder andere tijdens uw werk middels oefenen en uitvoeren van werk gerelateerde opdrachten.

Naast het werken ben je 15 à 20 uur per week met de studie bezig. Dat is inclusief de lesdagen.

Kosten

Het collegegeld is niet in een eenvoudige tabel weer te geven.
Hier kun je voor uzelf uitrekenen wat de hoogte van het collegegeld zal zijn.

Bijdrage studiemateriaal (inclusief extern georganiseerde game), koffie/thee tijdens de lesdagen etc.: € 200,- per collegejaar.

Financiële regelingen
Hier vind je regelingen die financieel voordeel kunnen opleveren voor jou en de werkgever. Deze regelingen kunnen het je soms net even iets gemakkelijker maken om uw opleidingswens in vervulling te laten gaan.

Locatie

Groningen, locatie HanzePro

Afronding

Het met goed gevolg doorlopen van de opleiding krijg je het diploma Management in de Zorg, Associate degree.

Contactpersonen

Ron Kersjes, r.w.l.kersjes@pl.hanze.nl, 050 595 7343
Gerda Schreiber, g.schreiber@pl.hanze.nl, 050 595 7311

Bijzonderheden

Management in de Zorg is een bekostigde bacheloropleiding waarvoor collegegeld is verschuldigd. De opleiding valt formeel onder de Academie voor Gezondheidsstudies. In plaats van de algemene voorwaarden van HanzePro is het studentenstatuut van de Hanzehogeschool Groningen van toepassing.

Inschrijven

Inschrijven voor deze opleiding kan via: www.hanze.studielink.nl 

Je kunt je via Studielink uitsluitend aanmelden met een DigiD. Als je nog niet in het bezit bent van een DigiD, kun je deze aanvragen via DigiD. Vraag de DigiD ruim op tijd aan. Na aanvraag duurt het namelijk ongeveer 5 werkdagen voordat je de  inloggegevens thuisgestuurd krijgt.

Nadat wij uw aanmelding via Studielink bevestigd hebben gekregen, vragen wij nog om nadere informatie om te controleren of je aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet.

Tips voor het invullen van studielink:
Houd uw diploma’s bij de hand.

Voor het invullen van de naam van de hogeschool moet je zoeken bij: Hogescholen en vervolgens Hanzehogeschool Groningen

De opleiding die u moet selecteren is: 
Associate Degree
Management in de Zorg
Duaal

Als je gevraagd wordt naar het gewenste inschrijvingsjaar vul je in ' het 1e jaar'.

Mocht je tegen problemen aanlopen dan kun je contact opnemen met het secretariaat.

Wanneer je niet de vereiste vooropleiding heeft (een relevante 4-jarige mbo- of hbo-opleiding of inservice-opleiding), maar toch Management in de Zorg wilt volgen, kun je een toelatingsassessment doen. In dit assessment wordt vastgesteld of je de opleiding met succes zou kunnen volgen. Hiervoor kun je ook contact opnemen met het secretariaat.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top