Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Toegepaste psychologie Deeltijd

Algemeen

Start in september en februari!

Ben je een werkende professional die geïnteresseerd is in het gedrag van mensen en daar graag meer van wil weten? Dan is Toegepaste Psychologie in deeltijd de opleiding voor jou!

Bij deze opleiding leer je psychologische kennis praktijkgericht en oplossingsgericht toe te passen. De opleiding zet in op beoordelen van gedrag (zoals bij diagnostiek en assessments) en beïnvloeden van gedrag (zoals in training, coaching, voorlichting). Daarnaast speelt onderzoek een belangrijke rol in de opleiding. Je leert menselijk gedrag te onderzoeken om van daaruit dat gedrag te kunnen beoordelen en/of beïnvloeden. Daarnaast leer je de nodige algemene onderzoeksvaardigheden die je in staat stellen om diagnostiek uit te voeren en praktijkgericht onderzoek te doen.


Leren vanuit de eigen relevante werkomgeving
Je onderzoekt situaties uit je eigen beroepspraktijk door waarnemingen te doen, feiten te verzamelen en daar conclusies aan te verbinden. Daarnaast ontwerp je plannen om mensen verder te helpen ontwikkelen of om situaties te beïnvloeden. Het kan daarbij om de meest uiteenlopende zaken gaan, van beroepskeuze tot verslavingszorg, van effectiviteit in de werksituatie tot de inrichting van gebruiksvriendelijke technologie en van preventiecampagnes tot de inrichting van de openbare ruimte.

Na het volgen van de deeltijdbachelor:

 • heb je een gedegen theoretische kennis, ‘Body of Knowledge’, van de psychologie;
 • heb je kennis en vaardigheden opgedaan om het gedrag van individuen en groepen in de samenleving te beïnvloeden door het opzetten en uitvoeren van een coaching traject, een groepsinterventie en een gedragsbeïnvloeding campagne;
 • heb je kennis en vaardigheden opgedaan om het gedrag van individuen en groepen te beoordelen door het opzetten en uitvoeren van een assessment of diagnostisch instrument;
 • kun je toegepast onderzoek naar gedrag opzetten en uitvoeren.
 • kan je helder denken, kritisch gebruik maken van bronnen, heb je een ondernemende houding, ben je gericht op samenwerking, heb je reflectief vermogen, en kan je ethisch handelen als toegepast psycholoog.

Toegepaste Psychologie is een brede opleiding en leidt op tot verschillende ‘beroepen’ of beroepsrollen (trainer, voorlichter, coach, adviseur, assessor, onderzoeker, et cetera) met name in de volgende sectoren:

 • Gezondheidszorg (onder meer preventie, diagnostiek, coaching en zorg bij jeugd, volwassenen en ouderen);
 • HRM (onder meer werving en selectie, re-integratie, werkcoach, assessments);
 • Onderwijs (onder meer leerlingbegeleiding, diagnostiek, studie- en beroepskeuze);
 • Organisaties en bedrijven die zich bezighouden met duurzaam gedrag (beleidsmedewerker gemeente, voorlichter, onderzoeker).

Ook zijn toegepast psychologen aan het werk als zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld als trainer of coach. Voor sommige beroepsrollen zijn registraties vereist. Deze ontwikkeling volgt de opleiding met aandacht.

Uitgebreid

Modulair

De bacheloropleiding Toegepaste Psychologie in deeltijd wordt in modulaire vorm aangeboden. Een module is een op zichzelf staand onderdeel van een halfjaar binnen de opleiding en omvat een afgebakend onderwerp. Tijdens de opleiding volg je in principe acht modules. Elke module kent verschillende vormen van toetsing.

Persoonlijke ontwikkeling

Er is speciale aandacht voor je persoonlijke studie- en loopbaanontwikkeling. In kleine groepen werk je aan studievaardigheden en je persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast word je individueel begeleid door een loopbaanbegeleider. Dat betekent dat je goed wordt ondersteund, zodat je studievoortgang optimaal is. Deze ondersteuning komt niet alleen van de docenten, ook bij je medestudenten kun je met vragen terecht en zij bij jou. Daar leer je allebei van.

Studieopbouw

De bacheloropleiding Toegepaste Psychologie in deeltijd duurt vier jaar en beslaat in totaal acht modules. Iedere module duurt ongeveer 20 weken. In de modules breng je als student steeds zelf opdrachten en onderwerpen in vanuit je eigen werkomgeving. 

 • Module 1 Basispsychologie van het individu

Het gedrag van de individuele mens staat in deze module centraal. Je brengt dit gedrag in kaart door de diagnostische cyclus te volgen. Je voert een intakegesprek met een medestudent of iemand uit je relevante werkomgeving. Je leert vervolgens hoe je het gedrag op andere manieren in kaart kunt brengen (observaties, literatuur- en dossieronderzoek en door het afnemen van verschillende testen). Hierbij gebruik je de kennis uit de Body of Knowledge (inleiding in de psychologie, persoonlijkheidspsychologie en ontwikkelingspsychologie).

 • Module 2 Basispsychologie van de groep en maatschappij

Je houdt je bezig met een interventie gericht op gedrags- of attitude verandering binnen de werkomgeving. Je signaleert een probleem op de werkvloer. Dit probleem wordt verder onderzocht door middel van waarnemingen en gesprekken met betrokkenen. Je brengt systematisch in kaart wat er speelt en wat de mogelijke oorzaken van het probleem kunnen zijn. Vervolgens analyseer je aan welke knoppen je zou kunnen draaien om het gedrag of de attitude in de gewenste richting te veranderen. Hier ontwerp je een interventie voor en deze wordt (deels) uitgetest bij de doelgroep. Hierbij gebruik je de kennis uit de Body of Knowledge (arbeids, organisatie en sociale psychologie en onderzoeksconcepten).

 • Module 3 Psychologie van de groep – groepsinterventies

In module 3 werk je aan een groepsinterventie, bijv. een training. Je brengt een opdracht in vanuit de relevante werkomgeving. Vanuit de onderzoeksmethodiek de interventiecyclus (analyse, ontwerp, uitvoering en evaluatie) en kennis over groepsdynamica ga je op onderzoek uit wat er leeft bij de doelgroep en stakeholders. Je komt vervolgens met een ontwerp om hier verandering in te brengen, voert dit uit en evalueert dit met de betrokkenen.

 • Module 4 Psychologie van het individu – coachen op progressie

Je gaat in deze module een coachingstraject opzetten en uitvoeren met twee of meer coachees die een ontwikkel/coachingsvraagstuk hebben. Hierbij ga je weer te werk volgens de diagnostische cyclus. Op basis van een intakegesprek en vervolgonderzoek (bijv. literatuuronderzoek naar belangrijke thema’s en afname van bepaalde testen) ontwikkel je samen met de coachee een coachingsplan en voert dat uit. Je past in het coachingstraject verschillende gespreksmethodieken (progressiegericht coachen, motiverende gespreksvoering en Acceptance and commitment therapy), psychodiagnostiek, modellen en (digitale) hulpmiddelen toe. Na afloop evalueer je samen met de coachee de resultaten en het proces van de coaching.

 • Module 5 Psychologie van mens van maatschappij – voorlichten

Je ontwerpt een gedragsbeïnvloedingscampagne met als thema een maatschappelijk vraagstuk en onderbouwt dit met gedegen onderzoek. Je voert de gedragsbeïnvloedingscampagne op professionele wijze uit en voert kwantitatief onderzoek uit ten behoeve van de evaluatie van de gedragsbeïnvloedingscampagne. Met de maatschappelijke vraagstukken sluiten we in deze module nauw aan bij de door de Hanzehogeschool benoemde maatschappelijke opdrachten: 1. versterking van een leefbaar en duurzaam Noord-Nederland, 2. Transitie naar een gezonde en actieve samenleving, 3. Energietransitie en circulariteit, duurzaamheid met en voor iedereen en 4. Digitale transformatie. 

 • Module 6 Psychodiagnostisch instrument – gedrag beoordelen en onderzoeken

Je maakt en/of verbetert een diagnostisch instrument of assessmentprocedure in de eigen relevante werkomgeving. Ter ondersteuning van het maken van een diagnostisch instrument of assessmentprocedure doe je een uitgebreid en verdiepend praktijkgericht onderzoek. Je doorloopt daarmee zowel de diagnostische als de onderzoekscyclus in het geheel. Afhankelijk van het vraagstuk uit de beroepspraktijk die je inbrengt komt er op een aantal stappen uit de cycli de nadruk te liggen.

 • Module 7 Keuzesemester

Je hebt de ruimte om keuzeonderwijs te volgen op hbo-niveau. De meeste mensen kiezen hier voor een minor binnen een Nederlandse of buitenlandse hbo-instelling. Mogelijk heb je dit al elders gevolgd en kan je hier vrijstelling voor aanvragen. Ook het afronden van de gehele leergang Positieve psychologie komt hiervoor in aanmerking.

Versnellen? Als je voor vrijstelling in aanmerking komt, kan je hierdoor je studie met een half jaar versnellen. 

 • Module 8 Werkplekleren als toegepast psycholoog

Je laat zien dat je professioneel  kan werken als toegepast psycholoog door te werken op een werkplek op hbo-niveau. Middels opdrachten toon je in deze module aan dat je deze competenties beheerst vanuit je rol als toekomstig toegepast psycholoog.

Versnellen? Je hebt de mogelijkheid om dit in onderdelen al eerder in je studie (naast elk van de eerste 6 modules een stukje) aan te tonen, zodat je hierdoor versnelling kan aanbrengen in je studie.

Start van de modules
De modules 1, 3 en 5 starten in september. De modules 2, 4 en 6 in februari. Het is mogelijk de opleiding te starten in zowel september als in februari. Als je start in februari start je met module 2. De meest logische volgorde is vervolgens om module 1, 4, 3, 7, 5, 6 en 8 te volgen. Module 7 en 8 worden elk semester aangeboden. N.B. In de route die je volgt als je in februari instroomt is alleen een versnelling van een half jaar en niet van één jaar mogelijk.


Hanze Elektronische Leeromgeving
Tijdens de opleiding maak je gebruik van de Hanze Elektronische Leeromgeving (Blackboard). Via deze omgeving heb je toegang tot lesmateriaal en opdrachten en kun je communiceren met de opleiding, docenten en uw medestudenten. Je kunt je opdrachten digitaal inleveren en studiemateriaal downloaden. Deze leeromgeving is overal via het internet te benaderen.

Veelgestelde vragen Toegepaste Psychologie Deeltijd

Praktisch

Doelgroep

Werkende professionals met een relevante werkomgeving van minimaal 8 (in jaar 1) of 16 (vanaf jaar 2) uur per week, die geïnteresseerd zijn in het gedrag van mensen en daar graag meer van willen weten.

Relevante werkomgeving:
Je werkomgeving speelt een belangrijke rol in de opleiding. Bij de start van je deeltijdopleiding dien je dan ook te beschikken over een relevante werkomgeving (toelatingseis). De meeste studenten werken in het werkveldgebied Gezondheidszorg, Veiligheid (politie/defensie), HRM, Onderwijs of het bedrijfsleven. De beroepen zelf zijn heel divers. Het uitgangspunt is dat het een werkomgeving is waar je kan oefenen met het toepassen van de geboden kennis, houding en vaardigheden op hbo- niveau.  Waar je de toetsen, de beroepsproducten voor de opleiding kunt maken en waar je werkzaamheden kunt uitvoeren waarin je jezelf kunt ontwikkelen tot het eindniveau van de volgende competenties behorende bij de opleiding Toegepaste Psychologie:

 • Beoordelen van gedrag
 • Beïnvloeden van gedrag
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Professioneel werken

Op deze manier pas je de theorie direct toe in de praktijk en kun je vanuit jouw werkomgeving vraagstukken inbrengen. We maken hierbij onderscheid tussen propedeutische (module 1 en 2) en postpropedeutische modules. Voor de modules 1 en 2 verwachten we een relevante werkomgeving voor minimaal 8 uur per week. Voor de modules daarna minimaal 16 uur per week.

Voorbeelden van producten of vraagstukken die je in je werkomgeving moet kunnen maken zijn:

 • het voeren van een intakegesprek met iemand uit de relevante werkomgeving en het opstellen van een advies voor testafname op basis van dat intakegesprek.
 • het opstellen van een adviesrapport voor een gedragsinterventie.
 • het in opdracht van een organisatie ontwerpen van een groepsinterventie voor een doelgroep en het uitvoeren en evalueren hiervan.
 • het in opdracht van een organisatie inzetten van een coachtraject voor een individu en het uitvoeren en evalueren hiervan.
 • het in opdracht van een organisatie ontwerpen van een gedragsbeïnvloeding campagne voor een doelgroep en het uitvoeren en evalueren hiervan.
 • het in opdracht van een organisatie ontwerpen van een assessmentprocedure voor een doelgroep en het uitvoeren en evalueren hiervan bij een aantal mensen.

Meld je je aan voor de opleiding, dan ontvang je van ons per mail de werkomgevingscheck met de vraag deze samen met je werkgever in te vullen en weer terug te sturen. Op basis van de werkomgevingscheck beoordelen we of je beschikt over een relevante werkomgeving.

Wil je de werkomgevingscheck al eens bekijken, klik dan hier.

Instroomniveau

Om toegelaten te worden tot de opleiding Toegepaste Psychologie deeltijd moet je beschikken over één van de hieronder genoemde vooropleidingen, plus een relevante werkomgeving (zie hierboven):

 • Vwo-diploma (alle profielen);
 • Havo-diploma (profiel C&M alleen met WiA of WiB), overige (oude) profielen zonder pakketeisen, maar wel met beschikking van de opleiding);
 • Mbo-diploma (niveau 4);
 • Propedeuse getuigschrift.

21+ assessment
Ben je 21 jaar en ouder en voldoe je niet aan de vooropleidingseisen? Dan kun je deelnemen aan een 21+-toelatingsassessment. Het 21+-toelatingsassessment bestaat uit een cognitieve capaciteitentest en daaruit voortkomend advies. Je kunt deelnemen door je eerst aan te melden via Studielink en vervolgens contact op te nemen met de opleiding via deeltijdtp@org.hanze.nl.

 

Vrijstelling -  Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

Ben je al een aantal jaren werkzaam in het sociale domein en denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling van een deel van het onderwijs van de Bachelor Toegepaste Psychologie deeltijd?

Voor deze manier van instromen in de opleiding heeft de Bachelor Toegepaste Psychologie deeltijd een samenwerkingsrelatie met Bureau Sterk. Via hen kun je onderzoeken of een dergelijk traject kans van slagen zou kunnen hebben. Je krijgt vervolgens begeleiding bij het maken van een portfolio op basis waarvan een assessment gehouden gaat worden. Dat assessment wordt gedaan met een assessor van Bureau Sterk en een assessor van de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie deeltijd.

Lengte en kosten van een assessment

Een assessment duurt gemiddeld vier maanden. Houdt met het starten van de opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie deeltijd in ofwel september ofwel februari er dus rekening mee dat dit traject deze tijd kost om vooraf vrijstellingen verleent te krijgen. Voor meer informatie over het traject, vrijstellingsmogelijkheden voor de Bachelor Toegepaste Psychologie deeltijd en Bureau STERK, kijk op de website van Bureau STERK.

Startdata

14-02-2024
04-09-2024

Overige data

Aanmelden & toelating
De opleiding start jaarlijks in september en februari. Startmoment september: meld je uiterlijk 1 juli aan via www.studielink.nl. Meld je je na 1 juli aan (uiterlijk tot 31 augustus 2024) dan vragen we je direct te voldoen aan de toelatingseisen. Startmoment februari: meld je uiterlijk 1 februari aan via Studielink. Lever je werkomgevingscheck in voor 5 februari 2024.  

Aanmelden
1. Meld je aan via Studielink voor de deeltijd opleiding Toegepaste Psychologie.
2. Als je je via studielink hebt aangemeld ontvang je vanuit de opleiding per mail meer informatie omtrent het aanmeld- en toelatingsproces. 

Toelatingseisen
Je wordt toegelaten tot de opleiding wanneer je hebt voldaan aan:

 • Een relevante werkomgeving –> goedkeuring van de opleiding op basis van de werkomgevingscheck per mail.
 • Behaalde vooropleiding waarmee je toelaatbaar bent tot de opleiding, zie het kopje instroomniveau.
 • Overige inschrijvingsvoorwaarden, zoals het doorlopen van de studiekeuzecheck, het afgeven van een machtiging voor het betalen van het collegegeld ed.

De studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck (SKC) is bedoeld om te inventariseren of jij en de opleiding bij elkaar passen. Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via www.studielink.nl, ontvang je meer informatie over de SKC-bijeenkomst. Onderwerpen die daarin aan bod komen zijn o.a. motivatie, studievaardigheden, werk(ervaring) en wederzijdse verwachtingen. Ter voorbereiding op de bijeenkomst maak je een voorbereidende opdracht (motivatiebrief). Bekijk hier aan welke eisen de motivatiebrief moet voldoen. 

Na de SKC krijg je van ons een studieadvies. Dit advies is niet bindend; uiteindelijk bepaal je zelf of je met de opleiding start. Let wel, het hebben van een relevante werkomgeving is altijd een vereiste om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding.

 •  Start in september: aanmelding via Studielink na 1 mei – verplichte deelname aan een SKC-bijeenkomst.
 •  Start in februari: aanmelding via Studielink na 1 september – verplichte deelname aan een SKC-bijeenkomst.

Tijden

 • Module 1 en 2 vinden plaats op woensdag.
 • Module 3 en 4  vinden plaats op vrijdag.
 • Module 5 en 6 vinden plaats op maandag.

De lesdagen zijn van 8.30 tot 17.00 uur.

Duur

De duur van de opleiding is vier jaar. Bij de start van je opleiding bespreken we samen jouw situatie. Zoals je werkomgeving, maar bijvoorbeeld ook een eerder afgeronde, aanverwante opleiding. Mogelijk kan je vrijstellingen aanvragen. Op basis van het gesprek stel je een eigen studieloopbaanplan op. Indien nodig wordt dit voorgelegd aan de examencommissie.

Tijdsinvestering

Naast de lesdag bij de opleiding en het werken in jouw relevante werkomgeving (8 uur, later 16 uur per week), besteed je minimaal 12 uur per week aan zelfstudie.

ETCS credits

240 ECTS

Kosten

Kijk hier voor de actuele hoogte van het collegegeld. Houd ook rekening met kosten voor aanschaf van studiematerialen (boeken en testmateriaal). De kosten voor aanschaf van studiematerialen bedragen ongeveer 750 euro per jaar. 

Locatie

De bacheloropleiding Toegepaste Psychologie in deeltijd wordt verzorgd door de Academie voor Sociale Studies.

Hanzehogeschool Groningen,
Academie voor Sociale Studies,
Zernikeplein 23, 9747 AS Groningen

Contactpersonen

Voor meer informatie kun je tijdens werkdagen van 8.30 -17.00 uur contact met ons opnemen via: (050) 595 33 00 of deeltijdtp@org.hanze.nl. 

 

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top