Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Algemeen

De Master Kunsteducatie is een tweejarige deeltijdopleiding voor beginnende en ervaren professionals in het kunsteducatieve veld. Met een interdisciplinair studieprogramma biedt de opleiding verbreding en verdieping op reeds bestaande bachelor-competenties en beroepskwalificaties. Hierbij ligt de nadruk op innovatie en kwalitatieve professionalisering door actuele kennis, experiment, dialoog en onderzoek. Deze bekostigde masterstudie wordt als joint degree aangeboden door de Hanzehogeschool Groningen en de NHL Stenden Hogeschool.

Op de website van de opleiding www.hanze.nl/kunsteducatie vindt u uitgebreide informatie en de data van de informatieavonden.

Na het volgen van de deeltijdopleiding:

 • Ben je in staat een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van een interdisciplinair curriculum en kunsteducatief (onderwijs)beleid met gebruikmaking van innovatieve pedagogisch-didactische inzichten.
 • Ben je in staat om een kunsteducatieve opdracht of project tot stand te brengen in de rol van coach, facilitator of manager.
 • Ben je in staat om de beroepspraktijk te vernieuwen op basis van praktijkgericht onderzoek .
 • Ben je in staat om als intermediair onderwijs- en kunstinstellingen in het binnen- en buitenschoolse werkveld met elkaar te verbinden en nieuwe vormen van samenwerking tussen kunst, educatie en verschillende participanten te initiëren.

Combinatietraject Docent BKV Verkort en Master Kunsteducatie

In drie jaar tijd zowel je lesbevoegdheid als een master halen? Dit kan via het Combinatietraject DBKV Verkort en Master Kunsteducatie.

Uitgebreid

Kunstervaringen openen nieuwe perspectieven op de wereld. De kunsten nodigen de mens uit anders te kijken, het onbekende en het ongrijpbare waar te nemen, ermee te experimenteren en hierbij ook te falen. Het vermogen om te gaan met onzekerheid en complexiteit is in de huidige samenleving essentieel. De interdisciplinaire Master Kunsteducatie daagt professionals uit hun visie aan te scherpen en te onderbouwen door waarde en werking van kunsteducatie voor de diverse beroepspraktijken te onderzoeken.

Studenten

Onze studenten zijn afkomstig uit verschillende disciplines. Ze nemen hun eigen kennis en ervaring uit de praktijk mee. Dat geeft een extra dimensie aan de opleiding: professionals die van elkaar kunnen leren en verbindingen leggen. Dat laatste is belangrijk omdat het steeds vaker nodig is om samen te werken met professionals uit het eigen vakgebied en daarbuiten. Daarom leggen we nadruk op het creëren van een Community of Learners. Iedere student levert een actieve bijdrage aan de dialoog en wordt onderdeel van een netwerk.

Begeleiding en profilering

In de masteropleiding staat je eigen professionaliseringsvraag centraal. Je studiecoach helpt je om je studieroute zodanig vorm te geven dat je de vraag optimaal kan beantwoorden. Ook je medestudenten helpen je met advies en peerfeedback om je profiel te versterken en je als master te kunnen positioneren. Met de Profileringsruimte, een vrije keuzeruimte van 5 EC, heb je de kans om zelf activiteiten te ontplooien of bij bestaande programma's van andere opleidingen aan te sluiten om je eigen accenten te leggen.

Studieprogramma

Tijdens deze master verrijk je je theoretische basis. Zo volg je colleges op het gebied van kunsttheorie, kunstpedagogiek en onderzoeksmethodologie. In de Community of Learners leg je verbindingen tussen de aangereikte theorie en je eigen beroepspraktijk. Tijdens zogenaamde LAB-dagen experimenteer je met nieuwe vormen van de kunsteducatieve praktijk en verdiep je je eigen artistiek-educatieve signatuur.

Het onderwijs is vormgegeven in vier masterwerkplaatsen. Hierin wordt integraal gewerkt aan de vijf landelijke competenties: artistiek, kunstpedagogisch, onderzoekend, cultureel ondernemend en kritisch reflecterend vermogen. Het accent ligt op de rollen van kunstenaar (Artist), onderzoeker (Researcher) en educator (Teacher), waarbij in iedere werkplaats één rol centraal staat. 

De masterwerkplaatsen kenmerken zich door:

 • Accent op de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker. In elke masterwerkplaats staat één van deze rollen centraal. Masterstudenten worden uitgedaagd om te experimenteren met hun rolneming en het switchen tussen de rollen. In de laatste masterwerkplaats worden de verschillende rollen ondernemend in het werkveld gepositioneerd;
 • Aanbod van gedegen theoretische kennis door de studie van kernteksten uit kunstfilosofie, -geschiedenis en –pedagogiek. Onderzoeks- en managementvaardigheden worden in korte workshops getraind;
 • Transfer van theorie naar praktijk en andersom door de dialoog tussen studenten en docenten in de ‘ Community of learners’. Dit gebeurt tijdens colleges, lab-dagen, interventies en excursies;
 • Verwoording en verbeelding van de opbrengsten van elke masterwerkplaats in leerbiografie en werkschouw.

 

Het onderwijs is vormgegeven in drie masterwerkplaatsen. Hierin wordt integraal gewerkt aan de vijf landelijke competenties: artistiek, kunstpedagogisch, onderzoekend, cultureel ondernemend en kritisch reflecterend vermogen. Het accent ligt op de rollen van kunstenaar (Artist), onderzoeker (Researcher) en educator (Teacher), waarbij in iedere werkplaats één rol centraal staat. 

​Masterwerkplaats: Kunsttheorie en artistieke processen

Je volgt hoorcolleges bij de Rijksuniversiteit Groningen over de 'Geschiedenis en theorie van kunst, cultuur en media'. Daarnaast werk je in de werkcolleges aan het thema 'Verbeeldingsrijke dialogen'. Binnen dit thema worden kernteksten besproken en er wordt artistiek onderzoek gedaan naar de eigen artistieke signatuur. Deze wordt door middel van experimenten, het schrijven van een essay, presentaties en interdisciplinaire maakprocessen verder geëxpliciteerd en ontwikkeld.

Masterwerkplaats: Cultuurpedagogiek en kunsteducatieve praktijken

Je ontwikkelt in dialoog met actuele pedagogische theorie, analyse van kunsteducatieve praktijken en je eigen artistieke signatuur je eigen kunstpedagogische visie. Op deze manier bouw je aan een kunsteducatief dossier waarin pedagogische visie, educatief ontwerpen en artistieke signatuur met elkaar verbonden zijn. Het kennismaken met ontwerp- en actieonderzoek en de training van presentatievaardigheden ondersteunen het samenstellen van het dossier.

Masterwerkplaats : Onderzoeken en positioneren

Je formuleert je eigen onderzoeksvraag, gebaseerd op een analyse van de kunsteducatieve praktijk en relevante en actuele theorieën en beleidsvraagstukken. Vanuit deze vraag zet je een praktijkgericht onderzoek op. Hiervoor kies je bewust voor de passende vorm van onderzoek, zoals explorerend, ontwerpend, handelingsgericht, artistiek, beschouwend, evaluatief en andere. Met een onderzoeksbegeleider en met je praktijkpartners werk je aan de conceptualisering van je onderzoeksthema, dataverzameling in de praktijk en de doorwerking van je onderzoek in de praktijk. Je positioneert je verworven kennis actief en ondernemend in het werkveld bijvoorbeeld middels publicatie, productontwikkeling, veranderingsprocessen of professionaliseringactiviteiten. Hiervoor schakel je tussen de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker. In het netwerkevenement Reuring toon je de opbrengst van de masteropleiding aan het werkveld en je reflecteert hierop in je masterbiografie en masterperformance.

Profilering en verdieping

In de vrije profileringsruimte kunnen masterstudenten hun discipline of werkvelddeskundigheid verdiepen door onderwijs te volgen bij andere opleidingen, cursussen, workshops, seminars, eigen projecten of het volgen van extra modules aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hiermee kun je ook je onderzoek uitbreiden of je als ondernemer profileren.  

Samenwerking met lectoraten

Als joint degree onderhoudt de masteropleiding contact met verschillende lectoraten op het gebied van kunst en educatie binnen de Hanzehogeschool en NHL Stenden. Intensief contact is er met het kenniscentrum Kunst & Samenleving en de onderzoeksgroep 'Kunsteducatie' onder leiding van lector Evert Bisschop Boele. Onderzoekers van Academie Minerva, Prins Claus Conservatorium, de pabo en de Master Kunsteducatie wisselen hier ervaring en kennis uit rond actueel onderzoek. Speerpunten in het onderzoek zijn: Curious Minds, het stimuleren van talentvol gedrag in het kunstonderwijs; Curious hands, het leren door maken, idiocultureel muziekonderwijs; leergemeenschappen voor cultuureducatie met kwaliteit e.a. Terwijl de onderzoeksgroep kunstducatie met name binnen de geinstitutionaliseerde kunsteducatie (vooral po en vo) onderzoek doet, richt zich het lectoraat Image in Context (Anke Coumans) vooral op artistiek onderzoek en social design in het buitenschoolse veld.

Binnen de masteropleiding Kunsteducatie zijn de genoemde lectoren betrokken bij onderwijs en onderzoek. Als masterstudent kunt u deelnemen aan praktijkgerichte onderzoeksprojecten of een bijdrage leveren aan een kenniskring van een lectoraat met uw onderzoek.

Na je afstuderen

Na je afstuderen heb je de graad Master of Education en

 • Ben je in staat om de beroepspraktijk te vernieuwen op basis van praktijkgericht onderzoek .
 • Ben je in staat een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van een interdisciplinair curriculum en kunsteducatief (onderwijs)beleid met gebruikmaking van innovatieve pedagogisch-didactische inzichten.
 • Ben je in staat om een kunsteducatieve opdracht of project tot stand te brengen in de rol van coach, facilitator of manager.
 • Ben je in staat om als intermediair onderwijs- en kunstinstellingen in het binnen- en buitenschoolse werkveld met elkaar te verbinden en nieuwe vormen van samenwerking tussen kunst, educatie en verschillende participanten te initiëren.

Praktisch

Doelgroep

Kunstdocenten met een bacheloropleiding, kunstenaars met een pedagogisch-didactische scholing en professionals in de kunsteducatie die door werkervaring aan kunnen tonen over het vereiste instapniveau te beschikken.

Instroomniveau

Toelating en Aanmelding

De volgende professionals kunnen zich aanmelden voor de Master:
- kunstvakdocenten met een bachelor-opleiding
- kunstenaars die geschoold zijn op pedagogisch en didactisch gebied
- professionals in de kunsteducatie die beschikken over aantoonbaar relevante werkervaring op bachelor-niveau.

Het onderwijs wordt flexibel aangeboden, d.w.z. dat de student voor een deel zijn studietempo zelf kan bepalen door de aangeboden masterwerkplaatsen in 2, 2,5 of 3 jaar te volgen. De 2,5-jarige studieroute start in februari.

Voordat je je kunt inschrijven, voeren we een intakegesprek. We kijken dan naar je vooropleiding, beroepservaring en motivatie. Ook toetsen we je vermogen tot kritische reflectie en vakoverstijgend denken. We vragen je dan om in het kort te beschrijven wat jouw visie op kunsteducatie is.

Klik hier voor het aanvragen van meer informatie. 

Startdata

02-09-2024

Overige data

De reguliere deeltijdopleiding van 2 jaar start ieder jaar in september. Er is ook een aangepaste route van 2,5 jaar mogelijk. Deze start jaarlijks in februari.

Tijden

In het eerste jaar vinden de colleges wekelijks op maandag plaats, doorgaans van 10.00 tot 17.00 uur. Tot februari volgen de studenten een college op de dinsdagochtend bij de Rijksuniversiteit Groningen. In het tweede studiejaar zijn studenten regelmatig op maandag vrij geroosterd, zodat ze tijd kunnen besteden aan hun onderzoek. Enkele projecten en landelijke masterdagen vinden op een zaterdag plaats, ongeveer twee keer per jaar. Alle reguliere colleges vinden in Groningen plaats.

Duur

De reguliere studieduur van de opleiding is 2 jaar. Dit is gebaseerd op 840 studie-uren (30EC). 1 EC staat voor 28 studie-uren.. Het is mogelijk om in februari met de Masterwerkplaats Cultuurpedagogiek te starten en er vervolgens een 2,5 jarige studieroute met meer ruimte voor het masteronderzoek van te maken.

Kosten

Kijk voor het actuele collegegeld op www.hanze.nl/collegegeld

Als u in het onderwijs werkt, kunt u een lerarenbeurs aanvragen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Benodigde gegevens:
BRINnummer 25 BE
ISATcode 49501

Kijk voor alle subsidiemogelijkheden op deze pagina.  

Contactpersonen

Frontoffice Master Kunsteducatie
050 595 13 44
masterkunsteducatie@org.hanze.nl

Bijzonderheden

Deze opleiding is onderdeel van het aanbod van de Hanze Educatie Academie. De Hanze Educatie Academie (HEA) is een samenwerkingsverband tussen de educatieve opleidingen van de Hanzehogeschool. Het gaat hierbij om opleidingen op het gebied van onderwijs, kunst en sport. Binnen de HEA leiden we educatieve professionals (verder) op en werken we samen aan een brede benadering van educatieve vraagstukken.

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top