Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Algemeen

De Master Kunsteducatie wordt aangeboden door Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool. De opleiding wordt uitgevoerd bij Academie Minerva. Op de website van de opleiding www.hanze.nl/kunsteducatie vindt u uitgebreide informatie en de data van de informatieavonden.

Kunstervaringen openen nieuwe perspectieven op de wereld. De kunsten nodigen de mens uit anders te kijken, het onbekende en het ongrijpbare waar te nemen, ermee te experimenteren en hierbij ook te falen. Het vermogen om te gaan met onzekerheid en complexiteit is in de huidige samenleving essentieel. De interdisciplinaire Master Kunsteducatie daagt professionals uit hun visie aan te scherpen en te onderbouwen door waarde en werking van kunsteducatie voor de diverse beroepspraktijken te onderzoeken.

Na het volgen van de deeltijdopleiding:


  • Bent u in staat een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van een interdisciplinair curriculum en kunsteducatief (onderwijs)beleid met gebruikmaking van innovatieve pedagogisch-didactische inzichten.
  • Bent u in staat om een kunsteducatieve opdracht of project tot stand te brengen in de rol van coach, facilitator of manager.
  • Bent u in staat om de beroepspraktijk te vernieuwen op basis van praktijkgericht onderzoek .
  • Bent u in staat om als intermediair onderwijs- en kunstinstellingen in het binnen- en buitenschoolse werkveld met elkaar te verbinden en nieuwe vormen van samenwerking tussen kunst, educatie en verschillende participanten te initiëren.


Ook op maat voor uw organisatie


Bij ons staat maatwerk voorop: de opdrachten in de opleiding past u zoveel mogelijk toe in uw eigen praktijksituatie. Tijdens uw studie werkt u vanuit een persoonlijke professionaliseringsvraag. De opleiding biedt ruimte voor individuele profilering en maatwerk.

Uitgebreid

Binnen de huidige kunsteducatie (formeel en informeel) wordt aandacht gevraagd voor de interdisciplinariteit in de kunsten en het vermogen om disciplineoverstijgend te kunnen denken en werken. Na het afronden van de Master Kunsteducatie bent u in staat om in interdisciplinaire samenwerking innovatieve kunstprojecten te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.
Hiervoor beschikt u over de nodige kennis en vaardigheden op het terrein van kunsttheorie, overdracht, onderzoek en cultureel ondernemerschap. De opleiding wordt in een tweejarig deeltijdtraject aangeboden. Zo kan studeren en werken gecombineerd worden. Masterstudenten brengen werksituaties in en bespreken met elkaar de aanpak van studieopdrachten vanuit relevante thema’s uit ieders beroepspraktijk.

Doel


De Master Kunsteducatie biedt u de gelegenheid om disciplineoverstijgend uw kennis m.b.t. kunsttheorie, cultuurpedagogiek, leertheorieën en actuele kunsteducatieve praktijken te verdiepen, uw visie op kunsteducatie te onderbouwen, uw professionele ambitie te verhogen en uw educatieve, innoverende en onderzoekende kwaliteiten te versterken.

Studieopbouw


Het onderwijs is vormgegeven in vier masterwerkplaatsen. Hierin wordt integraal gewerkt aan de vijf landelijke competenties: artistiek, kunstpedagogisch, onderzoekend, cultureel ondernemend en kritisch reflecterend vermogen. Het accent ligt op de rollen van kunstenaar (Artist), onderzoeker (Researcher) en educator (Teacher), waarbij in iedere werkplaats één rol centraal staat.

De masterwerkplaatsen kenmerken zich door:
  • Accent op de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker. In elke masterwerkplaats staat één van deze rollen centraal. Masterstudenten worden uitgedaagd om te experimenteren met hun rolneming en het switchen tussen de rollen. In de laatste masterwerkplaats worden de verschillende rollen ondernemend in het werkveld gepositioneerd;
  • Aanbod van gedegen theoretische kennis door de studie van kernteksten uit kunstfilosofie, -geschiedenis en –pedagogiek. Onderzoeks- en managementvaardigheden worden in korte workshops getraind;
  • Transfer van theorie naar praktijk en andersom door de dialoog tussen studenten en docenten in de ‘ Community of learners’. Dit gebeurt tijdens colleges, lab-dagen, interventies en excursies;
  • Verwoording en verbeelding van de opbrengsten van elke masterwerkplaats in leerbiografie en werkschouw.

Masterwerkplaats kunsttheorie en artistieke processen
Je volgt hoorcolleges bij de Rijksuniversiteit Groningen over de ‘Geschiedenis en theorie van kunst, cultuur en media’. De kernteksten die in de werkcolleges worden besproken zijn het vertrekpunt voor verder literatuuronderzoek en het schrijven van essays. Je verkent je artistiek-educatieve signatuur én die van de ander in presentaties, experimenten en via een casestudy. Je onderzoekt interdisciplinaire maakprocessen en verdiept zo je signatuur.

Masterwerkplaats cultuurpedagogiek en kunsteducatieve praktijken
Op basis van actuele pedagogische theorie en narratieve interviews formuleer je je kunstpedagogische visie. De visie op het leren in en door kunsten vormt het fundament van het kunsteducatief product. Deze wordt ontworpen op basis van een behoefte- en contextanalyse. Kennis van ontwerponderzoek, designprincipes met experiment en ondernemende vaardigheden helpen bij de productontwikkeling. In de werkschouw 'Nieuwe Oogst' presenteren studenten de producten aan het werkveld. Yke Reeder maakte het kunsteducatief ontwerp Paperland, waarin zij met AZC’s en basisschool aan de hand van sterke verhalen de interculturele tussenruimte verkenden. Hierin werkte zij samen met ArtEZ-student Hala Ali.

Masterwerkplaats onderzoek en innovatie
Je formuleert je eigen onderzoeksvraag, gebaseerd op een analyse van de kunsteducatieve praktijk en relevante en actuele theorieën en beleidsvraagstukken. Vanuit deze vraag zet je een praktijkgericht onderzoek op. Hiervoor kies je bewust voor de passende vorm van onderzoek, zoals ontwerpend, artistiek, beschouwend, participatorisch, en andere. Met je onderzoek lever je een waardevolle bijdrage aan het kunsteducatieve veld. Een internationale excursie biedt extra mogelijkheden voor presentatie en valorisatie van het onderzoek.

Masterwerkplaats afstuderen en positioneren
In deze laatste masterwerkplaats positioneer je de verworven kennis actief en ondernemend in het werkveld. Middels publicatie, werkveldconferentie of via andere activiteiten of media valoriseer je de uit onderzoek verkregen kennis. Hiervoor schakel je tussen de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker. Met je masterbiografie en je masterperformance toon je de opbrengst van de masteropleiding aan het werkveld.

Persoonlijke profilering
In de vrije profileringsruimte kunnen masterstudenten hun discipline of werkvelddeskundigheid verdiepen door onderwijs te volgen bij andere opleidingen, zoals de Master of Music, MA in Fine Art and Design, master pedagogiek, of extra modules aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook kun je zelf initiatieven en activiteiten ontwikkelen, je onderzoek uitbreiden, of je als ondernemer profileren.

In de praktijk


De deeltijdstudie Master Kunsteducatie combineert leren en werken. Masterstudenten hebben naast hun studie een actieve werkkring in de binnen- of buitenschoolse kunsteducatie of als zelfstandig kunstenaar/educator. De combinatie van werk en studie is inspirerend, maar vraagt ook om een gerichte motivatie en het vermogen goed te kunnen plannen.

Praktisch

Doelgroep

Kunstdocenten met een bacheloropleiding, kunstenaars met een pedagogisch-didactische scholing en professionals in de kunsteducatie die door werkervaring aan kunnen tonen over het vereiste instapniveau te beschikken.

Instroomniveau

Bachelor-opleiding binnen het domein van kunst en educatie en relevantie werkervaring.

Toelating
Aan de inschrijving gaat een intake vooraf. Hierbij wordt gekeken naar de relevantie van de vooropleiding, beroepservaring en motivatie. Verder wordt het vermogen tot kritische reflectie en tot vakoverstijgend denken getoetst door middel van een kort beschreven visie op kunsteducatie.

Overige data

De reguliere deeltijdopleiding van 2 jaar start ieder jaar in september. Er is ook een aangepaste route van 2,5 jaar mogelijk. Deze start jaarlijks in februari.

Tijden

De colleges vinden wekelijks op de maandag, doorgaans van 10 tot 17 uur plaats. In het eerste semester zijn er tevens op de dinsdagochtend colleges bij de Rijksuniversiteit Groningen. In het tweede studiejaar zijn enkele maandagen vrij geroosterd om aan het onderzoek te kunnen werken.Twee keer per jaar worden projecten op een zaterdag uitgevoerd. Alle reguliere colleges vinden in Groningen plaats.

Duur

De reguliere studieduur van de opleiding is 2 jaar. Dit is gebaseerd op 840 studie-uren (30EC). 1 EC staat voor 28 studie-uren.. Het is mogelijk om in februari met de Masterwerkplaats Cultuurpedagogiek te starten en er vervolgens een 2,5 jarige studieroute met meer ruimte voor het masteronderzoek van te maken.

Kosten

Kijk voor het actuele collegegeld op www.hanze.nl/collegegeld

Als u in het onderwijs werkt, kunt u een lerarenbeurs aanvragen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Benodigde gegevens:
BRINnummer 25 BE
ISATcode 49501

Contactpersonen

Michiel Koelink,
050 595 13 44
m.koelink@pl.hanze.nl
of masterkunsteducatie@org.hanze.nl

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top