Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Taalcoördinator

Algemeen

Taal speelt een grote rol bij vrijwel alle vakken. Als kinderen op de basisschool niet goed leren spreken, lezen en schrijven, kunnen ze in het voortgezet onderwijs onvoldoende meekomen.
Als taalcoördinator bewaak en bevorder je de inhoudelijke kwaliteit van het taalonderwijs op jouw school en ben je vraagbaak voor jouw team. Daarvoor heb je de nodige vakinhoudelijke kennis nodig. Verder dien je als taalcoördinator erop toe te zien dat het taalonderwijs op een verantwoorde manier wordt vastgelegd in een taalbeleidsplan en dat veranderingen planmatig verlopen.

De post-hbo-opleiding Taalcoördinator is voor leerkrachten in het basisonderwijs die een voortrekkersrol en begeleidende rol willen vervullen op het gebied van taalonderwijs en taalbeleid.

Na afloop van de post-hbo-opleiding Taalcoördinator:

 

  • kun je in jouw school een centrale rol vervullen bij vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van taalonderwijs;
  • heb je een taalbeleidsplan ontwikkeld voor jouw school;
  • ben je in staat om collega’s te ondersteunen en te enthousiasmeren op het gebied van taalonderwijs;
  • ben je, na goedkeuring van je taalbeleidsplan, in het bezit van een erkend diploma dat landelijk geregistreerd is.Ook op maat voor jouw organisatie


Wil je deze opleiding liever bovenschools organiseren? Het is ook mogelijk om deze opleiding te verzorgen binnen een samenwerkingsverband of op bovenschoolsniveau. Neem voor meer informatie contact op met Lisette Schrage (productmanager) - 050 595 5518 of met Ineke Oosterveld, 050-595 7088 onderwijs@org.hanze.nl

Uitgebreid

Het aantal taken binnen school neemt toe. Als gevolg daarvan wordt er steeds meer aandacht besteed aan een juiste taakverdeling binnen het team, een ontwikkeling die past binnen het integraal personeelsbeleid.

Doel


De opleiding heeft tot doel leerkrachten uit de basisschool te scholen voor de taak van taalcoördinator in de eigen school of op bovenschools niveau. Door een van de teamleden deze taak te laten vervullen – en de opleiding te laten volgen – wordt beoogd het taalonderwijs op de school op een hoger niveau te brengen. Taalcoördinatoren bewaken en bevorderen de inhoudelijke kwaliteit van het taalonderwijs op hun school.

Herziening opleidingspakket


In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het denken over taal en taalonderwijs op de basisschool. Waarschijnlijk de belangrijkste verandering is de ontwikkeling van het Referentiekader taal (en rekenen), dat gebruikt wordt in het hele onderwijs van groep 1 van de basisschool tot aan het eind van het vwo. Het Referentiekader is in augustus 2010 ingevoerd in de scholen. Daarmee is het beter dan vroeger mogelijk doorlopende leerlijnen aan te brengen in het hele onderwijs, zodat overgangen van de ene onderwijssoort naar de andere soepeler zullen verlopen. Deze ontwikkelingen maakten het noodzakelijk het opleidingspakket grondig te herzien. Dit is in het studiejaar 2010 – 2011 gebeurd door een groep ervaren opleiders. Bij de inhoudelijke aanpassing heeft het Referentiekader een centrale plaats gekregen, evenals de recente uitwerkingen van tussendoelen en leerlijnen.

Met het Referentiekader en de ontwikkelde publicaties over tussendoelen en leerlijnen krijgt de taalcoördinator een gedegen instrumentarium om met het team een grotere inhoudelijke deskundigheid te bereiken.

Inhoud


De drie pijlers van de opleiding zijn gehandhaafd:

  • taalbeleid;
  • interactief taalonderwijs;
  • inspireren en ondersteunen van collega’s.Taalbeleid is de rode draad door de hele opleiding. De taalcoördinator stelt samen met de directie en het team voor zijn of haar school een taalbeleidsplan op. Een facet van dit taalbeleidsplan wordt tijdens de opleiding verder uitgewerkt en aan het eind gepresenteerd aan de andere cursisten.
Interactief taalonderwijs bevat mondelinge communicatie, beginnende en gevorderde geletterdheid en woordenschat.
Bij veranderingen in de school is het van belang dat de taalcoördinator zijn collega’s kan inspireren en ondersteunen. Tijdens de opleiding werken de cursisten in intervisiegroepen en door maatjeswerk ondersteunen ze elkaar bij het veranderingstraject.
ICT-gebruik is een vanzelfsprekend onderdeel van de opleiding. Digitaal houden de cursisten elkaar op de hoogte van hun vorderingen m.b.t. het gekozen veranderingsonderwerp. De ervaringen en vorderingen worden verzameld in een digitaal portfolio. Op basis van dit portfolio en een goedgekeurd taalbeleidsplan voor de eigen school, ontvangt de cursist het post-hbo-diploma.

Praktisch

Doelgroep

Leerkrachten, intern begeleiders en bouwcoördinatoren.

Startdata

07-10-2022 | Bij voldoende aanmeldingen en onder voorbehoud van eventuele Coronamaatregelen. De opleiding start op 7 oktober 2022 met een plenaire intakebijeenkomst van 15.00 tot 17.00 uur. Het is gebruikelijk en wenselijk dat bij de intakebijeenkomst ook een lid van de directie aanwezig is. Volgend op de intakebijeenkomst vinden acht lesbijeenkomsten plaats op vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. De opleiding wordt afgesloten met een plenaire bijeenkomt met eindpresentaties en de diplomering.  Deze opleiding kunnen we ook als maatwerktraject aanbieden. De startdatum wordt in dat geval samen met de organisatie bepaald.

Overige data

Vrijdag 28 oktober, 18 november en 9 december 2022.
Vrijdag 20 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 9 juni en 30 juni 2023.

Tijden

Van 9.00 - 16.00 uur.

Duur

De opleiding bestaat uit een plenaire intakebijenkomst van twee uur, acht lesbijeenkomsten van zeven uur en een plenaire eindbijeenkomst (presentaties en diplomering) van drie uur.  

Tijdsinvestering

De opleiding heeft een studiebelasting van 300 uur, waarvan 90 uur voorbereiding en zelfstudie en 150 uur voor het schrijven van het taalbeleidsplan, praktijkopdrachten en onderzoektijd in de eigen schoolpraktijk.

Kosten

€ 2.300,-
Inclusief cursusmateriaal (met uitzondering van literatuur) en catering.

Locatie

Groningen, locatie Pedagogische Academie, Hanzehogeschool Groningen

Afronding

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. U ontvangt na afronding het post-hbo-diploma 'Taalcoördinator'.

Contactpersonen

Ineke Oosterveld (medewerker opleidingen) - 050-595 7088,
Wanda van der Vegt – Nuismer (medewerker opleidingen) - 050-595 3823
onderwijs@org.hanze.nl

Lisette Schrage (productmanager) - 050 595 5518
l.schrage@pl.hanze.nl

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie zijn wij afwezig van vrijdag 22 juli tot en met vrijdag 19 augustus 2022. De mail wordt één keer per week uitgelezen en er wordt alleen op zeer dringende zaken gereageerd. Wanneer je je aanmeldt voor een opleiding ontvang je na 22 augustus een bevestiging.

Maatwerktrajecten
In toenemende mate merken we dat scholen en besturen ons benaderen voor het leveren van maatwerk in de vorm van een gerichte training of cursus voor de eigen medewerkers.
Uiteraard zijn hiervoor vele mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de laatste ontwikkelingen op het terrein van Rekenen, Taal, Onderzoek maar ook op het terrein van Muziek en Media.
De opbrengsten van taal & rekenen verhogen, gerichter(e) aandacht voor Wetenschap & Techniek, richten op excellente leerlingen, talenten van leerlingen en leraren beter benutten of een combinatie daarvan? Een kleine greep uit de vele mogelijkheden.

Samen bekijken we waar, hoe en met welke expertise we kunnen helpen. Vragen over maatwerkmogelijkheden? Neem contact met ons op via één van bovenstaande medewerkers. 

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top